Naše kompletné služby

Čo hľadáte ?

Daňové poradenstvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

U

Mzdy a personalistika

Zápisy do registrov

Ekonomické poradenstvo

Daňové poradenstvo

Naša spoločnosť LOGRO s.r.o. je členom Slovenskej komory daňových poradcov a je zapísaná v zozname daňových poradcov pod číslom 186/2018.
V rámci daňového poradenstva poskytujeme odborné stanoviská v oblasti:

⦁ Dane z príjmov právnických osôb
⦁ Dane z príjmov fyzických osôb
⦁ Dane z pridanej hodnoty
⦁ Dane z motorových vozidiel
⦁ Medzinárodného zdaňovania
⦁ Odvodových povinností fyzických osôb a zamestnávateľov

Predmetom služby sú odborné konzultácie, analýzy daňových situácií klienta, hľadanie optimálnych daňových riešení, spracovanie odborných stanovísk, zastupovanie subjektov v komunikácii s daňovým úradom a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia.

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Naše služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva zahŕňajú:

 • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním
 • zaúčtovanie dokladov, vedenie príslušných evidencií
 • spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmov, dani z motorových vozidiel, prípadne iných potrebných hlásení a oznámení pre daňový úrad, zasielanie podkladov potrebných pre úhradu daňových povinností
 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie príslušných výkazov
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch

PERSONALISTIKA

 • vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnancov klienta (pracovné zmluvy, dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, dodatky ku zmluvám a dohodám a pod.)
 • komunikácia s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (plnenie oznamovacích povinností, zasielanie požadovaných dokumentov)
 • riadenie ukončenia pracovného pomeru vrátane celej súvisiacej dokumentácie
 • proces zabezpečenia vysielania zamestnancov do zahraničia
 • spracovanie požadovaných personálnych potvrdení a dokumentov pre zamestnancov

MZDOVÁ AGENDA

 • výpočet miezd zamestnancov, vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov a hlásení na príslušné inštitúcie
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • základné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

Zápisy do registrov

Register partnerov verejného sektora

Subjekty, ktoré prijímajú prostriedky z verejných zdrojov majú od roku 2017 povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora.
Ide o všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo majetok od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora nad zákonom stanovenú výšku (pri jednorazovom plnení ide o výšku 100 000 eur, pri opakovaných plneniach výšku 250 000 eur).

Návrh na registráciu partnera verejného sektora do registra môže podať len oprávnená osoba, ktorou môže byť podľa zákona advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca.

Naša spoločnosť LOGRO je zapísaná ako daňový poradca v Slovenskej komore daňových poradcov a poskytuje služby oprávnenej osoby. V prípade, že potrebujete zabezpečiť agendu zápisu partnera verejného sektora, môžete sa na nás obrátiť a my vám danú službu zabezpečíme.

Obchodný register

Pre našich klientov zabezpečujeme zápis všetkých potrebných údajov do obchodného registra. Zabezpečíme vám zápis novej spoločnosti, ako aj zmenu už zapísaných údajov na príslušnom registrovom súde. Pripravíme vám potrebnú dokumentáciu, ktorú je potrebné k zápisu priložiť. Podania uskutočňujeme elektronicky na základe Vášho splnomocnenia.

Živnostenský register

V prípade, že potrebujete pomôcť so zápisom nových alebo existujúcich údajov do registra vedeného živnostenským úradom, vieme pre vás túto agendu zabezpečiť. Podanie robíme elektronicky, pomôžeme vám aj s prípravou potrebných podkladov.

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Ide o celkovú ekonomickú podporu podnikania. Je určené ako pre začínajúcich podnikateľov, ktorí potrebujú previesť začiatočnými krokmi v podnikaní, tak pre podnikateľov, ktorí podnikajú už dlhšie obdobie a cítia, že potrebujú prehodnotiť súčasnú ekonomickú situáciu, navrhnúť nejaké ekonomické zmeny, prekonzultovať nový ekonomický zámer. Jeho súčasťou je aj každodenná ekonomická podpora spočívajúca v rôznorodej ekonomickej agende.

Cenník

Cenník

Služby spracovania účtovníctva – cena za spracovanie účtovníctva je stanovená ako mesačná paušálna cena dohodnutá individuálne s klientom v závislosti od náročnosti spracovania účtovnej agendy. Minimálna výška mesačného paušálu za spracovanie účtovníctva je 60 eur/spracovaný mesiac. Konkrétna výška paušálu je navrhnutá individuálne po prerokovaní rozsahu práce a očakávaní klienta.

Služby spracovania miezd – cena za uvedenú službu závisí od množstva spracovaných miezd v danom mesiaci. Výška ceny je 10 eur/spracovaná mzda v prípade spracovania miezd podľa slovenskej legislatívy a 15 eur/spracovaná mzda v prípade spracovania miezd v podmienkach českej legislatívy.

Daňové poradenstvo – odmena za odborné daňové poradenstvo je určená ako hodinová sadzba vo výške 80 eur/hodina a závisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. V prípade špecifických zadaní komplexného charakteru je cena stanovená individuálne po dohode s klientom.

Ostatné služby administratívneho charakteru – výška odmeny závisí od rozsahu poskytnutej služby, je stanovená sumou 20 eur/hodina výkonu administratívnej služby.

K cenám je pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Uvedené ceny majú informačný charakter. Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte, spoločne prejdeme vaše individuálne podmienky a očakávania a pripravíme vám vhodnú ponuku, určenú len pre vás.

Objednanie našich služieb

Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2009.

V prípade záujmu o využitie služieb daňovej, účtovnej a ekonomickej kancelárie Logro, s.r.o. nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 357 418.

Na spoluprácu s Vami sa teší,
daňová, účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Kontakt

Telefón

+421 907 357 418

Email

info@logro.sk

Adresa

Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 01