Ekonomické poradenstvo

Pre zaistenie zdravého a efektívneho rastu Vašej spoločnosti a ušetrenie čo najväčšieho  objemu Vašich financií ponúkame špeciálne navrhnutý  troj úrovňový program, v rámci ktorého si na svoje prídu ako úplní začiatočníci, tak i skúsení podnikatelia.

 1. Začíname

 • Zakladanie spoločností a zmeny v predmete podnikania – právnické osoby.
  Pripravíme spolu s vami plán založenia spoločnosti a časový harmonogram jednotlivých administratívnych úkonov. V spolupráci s našimi partnerskými právnymi kanceláriami zabezpečíme pre komplexnú ekonomickú a právnu agendu súvisiacu so založením spoločnosti akéhokoľvek typu. Vybavíme živnostenské oprávnenia, pripravíme zakladateľské listiny alebo spoločenské zmluvy, zabezpečíme správu vkladov do základného imania, komunikáciu so všetkými inštitúciami.

V prípade dohody na základe splnomocnenia Vás budeme zastupovať pred Živnostenským úradom, registrovým súdom a pod. Pripravíme vám všetky podklady potrebné na registráciu na Daňovom úrade, prípadne Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach.

 • Vybavovanie živností, zmeny v predmete podnikania – fyzické osoby
  Rozhodli ste sa, že máte dosť byť zamestnaní a idete na živnosť? Alebo naopak, nebaví Vás stáť na úrade práce a veríte si? Poďme do toho spolu.

Vy sa budete venovať rozbiehaniu biznisu, my za Vás obeháme úrady. Od Živnostenského úradu až po Daňový úrad…

Prípadne o živnostenskom podnikaní zatiaľ len uvažujete a potrebujete si vyjasniť množstvo otázok? Neváhajte a kľudne sa nás obráťte, vieme vám pomôcť zorientovať sa v základných povinnostiach živnostníka.

 • Podnikateľský plán, dokumentácia pre banky a obchodných partnerov
  So začatím podnikania a s obdobím po vzniku firmy úzko súvisí potreba financovania, získania priestorov, lízingu a pod. Na mnoho účelov je nevyhnutné mať podnikateľský plán, štúdiu uskutočniteľnosti, rôzne zámery, prepočty, analýzy.

Alebo potrebujete pripraviť pre Vašich partnerov prezentáciu?

Toto všetko môžeme vypracovať, a v zastúpení s príslušnou protistranou konzultovať aj bez toho, aby sme Vás príliš zaťažovali. Precízne spracovaný obsah, špičková forma. Krátky čas dodania. A vy popri tom podnikáte..

2. Fungujeme

 • Vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, poradenstvo v otázkach daní, účtovné závierky, zastupovanie pred inštitúciami verejnej a štátnej správy
  Neviete si dať odpovede na niektoré otázky spojené s podnikaním? Kompletne zastrešíme Vašu účtovnú, mzdovú a personálnu agendu. Viac nájdete v sekcii „Účtovníctvo“. Ekonomické poradenstvo je našou doménou. Ako robiť veci lepšie a efektívnejšie, ako neplytvať zdrojmi, ktoré máte k dispozícii, ako optimálne nakladať s peniazmi tak, aby dane neboli Vašou nočnou morou. Máme široký prehľad a mnoho rokov skúseností so spolupráce s náročnými klientmi.

Okrem toho môžeme zastupovať vašu spoločnosť pri konaniach pred Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, resp. všade tam kam v skutočnosti nemusíte chodiť osobne.

 • Zamestnávanie ako najťažšia podnikateľská agenda
  Zabezpečíme pre Vás komplexné vedenie mzdovej agendy, komunikáciu s poisťovňami a úradmi vo veciach zamestnávania. Ale nielen to. Pre nás je pojem Personalistika oveľa širší. Pomôžeme Vám:
 • identifikovať potrebné zručnosti na pracovné pozície
 • vybrať vhodných zamestnancov
 • vytvoriť adekvátne pracovné náplne
 • uzavrieť pracovný pomer s príslušnou dokumentáciou
 • vypracovať všetky interné predpisy v oblasti personalistiky
 • identifikovať potrebné typy a formy vzdelávania
 • realizovať školenia zamestnancov, buď prostredníctvom našej spoločnosti alebo partnerských organizácií
 • Inteligentná kancelária – elektronické formuláre, tlačivá, vzory zmlúv, smernice, pracovné postupy
  Aj Vás občas hnevá, že neviete nájsť správne tlačivo alebo formulár? A keď ho nájdete, vypisujete v ňom množstvo nepotrebných údajov alebo vecí, ktoré už niekde máte zapísané? Ponúkame Vám prevádzkovanie „inteligentnej“ kancelárie, založenej na elektronizácii Vami používaných tabuliek a formulárov, ich vzájomnom prepojení. Umožníme Vám mať čo najviac vecí v elektronickej podobe bez zbytočného tlačenia a uskladňovania veľkého množstva papierov. Najčastejšie pre klientov tvoríme:
 • elektronické knihy jázd s väzbou na elektronické vyúčtovanie súkromných kilometrov
 • elektronické cestovné príkazy a vyúčtovania pracovných ciest
 • elektronickú dochádzku s väzbou na personálnu agendu (sociálny fond, stravné lístky)
 • elektronické skladové hospodárstvo
 • elektronické vedenie personálnej evidencie s prepojením na organizačnú štruktúru, osobné karty zamestnancov, karty OOPP a pod.
 • elektronické firemné predpisy s verzionovaním a prehľadom všetkých zmien

3. Rastieme

 • Rast spoločnosti/rozširovanie predmetu podnikania a s tým spojené organizačné zmeny
  Pomôžeme vám vysporiadať sa s nutnou administratívou spojenou s rozširovaním spoločnosti – zmeny v evidencii na úradoch, zmeny v interných predpisoch. Ale to nie je všetko.
  Rozšíriť firmu znamená mať víziu. Pomôžeme Vám premyslieť všetky potrebné kroky, upozorníme na možné dopady a súvislosti z pohľadu financií, daní, zamestnancov, organizačného usporiadania a pod. Mať odvahu nestačí. Treba mať jasný plán a harmonogram.
 • Riadenie projektov
  Veľa vecí robíme intuitívne a zabehnutými spôsobmi. Ale sú situácie, kedy riadenie štandardným spôsobom nepostačuje. Jednorazové investície, rôzne úpravy majetku, zavádzanie nových postupov alebo výrobkov, toto všetko sú prípady, kedy je vhodné upustiť od tzv. líniového riadenia. Práve projektové riadenie je forma prístupu, ktorá zabezpečí naplnenie vášho cieľa v stanovenom čase, v požadovanej kvalite a pri dodržaní určeného finančného rozpočtu.

Vypracujeme pre Vás projektový plán, zabezpečíme monitorovanie priebehu projektu, riadenie rizík, riadenie kvality, ako aj záverečné akceptačné             konanie. Poskytneme Vám aj služby projektového manažéra, ktorého úlohou je celý projekt riadiť.

 • Riadenie financií
  Dnes to už nie je len o tom, že si pozriete raz za čas účtovné výkazy a výpisy z banky. Riadenie financií je o poznaní stavu, súvislostí všetkých vašich činností a operácií, ale hlavne o predvídaní budúceho stavu.

          Keď hovoríme o riadení financií, hovoríme o controllingu. Pomôžeme Vám vytvoriť celý systém controllingu, ktorý zahŕňa:

 • tvorbu finančných a nefinančných plánov (rozpočtov)
 • tvorbu navzájom prepojených reportov
 • analýzu a vyhodnocovanie odchýlok skutočného stavu od plánu
 • vyhodnocovanie situácie, vytvorenie scenárov budúceho vývoja a spôsoby prijímania adekvátnych opatrení tak, aby vaše financie boli vždy riadené.
 • Optimalizácia procesov a znižovanie nákladov
  Keď ste začínali, robili ste veci intuitívne, komunikácia bola jednoduchá a mať prehľad nebol problém. Dnes je to už možno inak, ste veľkí, nemáte čas vedieť o všetkom a nemáte ani prostriedky ako všetko riadiť. To je správny moment pre úvahy o zavedení procesného riadenia. Čo Vám však môžeme zaručiť je, že s procesným riadením k Vám zavedieme poriadok. Ľudia budú vedieť čo majú robiť, pre koho to robia, ako majú postupovať, kde sa začínajú a kde končia ich právomoci a zodpovednosti z pohľadu pracovných činností.

          Zavedenie procesného riadenia má mnoho výhod, ale kľúčovou z nich je možnosť merať výkonnosť vašej firmy a poznať náklady spojené s                         jednotlivými aktivitami. Na základe toho Vám pomôžeme nájsť duplicity v každodennej práci, identifikovať prestoje, plytvanie zdrojmi a podobne, a             vhodným spôsobom optimalizovať náklady Vašej spoločnosti.