Naše kompletné služby

Ponuka služieb našej kancelárie zahŕňa okrem komplexného spracovania účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy tiež ekonomické analýzy, tvorby rozpočtov, nákladový controlling, odbornú ekonomickú asistenciu pri zakladaní alebo zlučovaní obchodných spoločností, odborné poradenstvo a konzultácie vo finančných otázkach.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Správne vedenie účtovníctva mnohí považujú za samozrejmosť. My ale vieme, že je to o precíznosti, detailoch a poznaní súvislostí. Naše praktické skúsenosti prirodzene spájame s komplexnou znalosťou daňovej a účtovnej legislatívy,.

Naše služby v oblasti vedenia kompletnej agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňajú:

 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov a vedenie peňažného denníka
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie DPH, sociálneho fondu, krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov FO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie závierkových výkazov (výkaz ziskov a strát výkaz o majetku a záväzkov)
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie rôznych manažérskych prehľadov (analýza likvidity, analýza zadlženosti, ziskovosť zákazníkov)
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti

Naše služby v oblasti vedenia kompletnej agendy podvojného účtovníctva zahŕňajú:

 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov a vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov PO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie závierkových výkazov (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky vrátane výkazucash-flow)
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie rôznych manažérskych prehľadov (analýza likvidity, analýza zadlženosti, ziskovosť zákazníkov, atď.)
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti

Vedenie personálnej a mzdové agendy
Naše služby v oblasti vedenia personálnej a mzdovej agendy zahŕňajú:

Personalistika:

 • vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnancov klienta (pracovné zmluvy, dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, dodatky ku zmluvám a dohodám a pod.)
 • komunikácia s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (plnenie oznamovacích povinností, zasielanie požadovaných dokumentov)
 • riadenie ukončenia pracovného pomeru vrátane celej súvisiacej dokumentácie
 • proces zabezpečenia vysielania zamestnancov do zahraničia
 • spracovanie požadovaných personálnych potvrdení a dokumentov pre zamestnancov
 • analýzy a prepočty mzdového a daňového zaťaženia pri zamestnaneckom pomere

Mzdová agenda:

 • výpočet miezd zamestnancov vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia a výkazov o príspevkoch DDS
 • vypracovanie mesačnýchprehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov a ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • základné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

Ostatné:

 • pracovné cesty – cestovné príkazy, vyúčtovanie pracovných ciest, spracovanie knihy jázd
 • evidencia, nákup, výdaj stravných lístkov