Mzdová a personálna agenda

Vedenie personálnej a mzdové agendy
Naše služby v oblasti vedenia personálnej a mzdovej agendy zahŕňajú:

Personalistika:

  • vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnancov klienta (pracovné zmluvy, dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, dodatky ku zmluvám a dohodám a pod.)
  • komunikácia s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (plnenie oznamovacích povinností, zasielanie požadovaných dokumentov)
  • riadenie ukončenia pracovného pomeru vrátane celej súvisiacej dokumentácie
  • proces zabezpečenia vysielania zamestnancov do zahraničia
  • spracovanie požadovaných personálnych potvrdení a dokumentov pre zamestnancov
  • analýzy a prepočty mzdového a daňového zaťaženia pri zamestnaneckom pomere

Mzdová agenda:

  • výpočet miezd zamestnancov vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia a výkazov o príspevkoch DDS
  • vypracovanie mesačnýchprehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov a ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • základné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky